www.risalaonline.com

 

 

 

 

New Page 1

Trail version

Division News - Ponnani

Sectors: Ponnani | Veliyamkode | Maranchery | Perumpadappu | Changaramkulam | Edappal | Manoor | Thavanoor | Chamravattam


amdtcn kpn sk DZvLmS\w 10/11/2012


FkvFkvF^v amdtcn skIvS kmlntXymhv tUm. dnbmkv DZvLmS\w sNpp 06/09/2012


FkvsshFkvdafm dneo^v

amdtcn: IcpWm\mfpIfn ImcpWy ssI\ow F ktin kakvX tIcf kpn bphP\ kwLw kwm\ hym]Iambn \Sp dneo^v {]h\fpsS `mKambn Fkv.ssh.Fkv tImStcn alv bqWnns B`napJyn K^v {]hIcpsS klIcWtmsS \Sp \n[\ IpSpw_ġp dafm InpIfpsS hnXctWmZvLmS\w Fkv.ssh.Fkv tImgntmSv Pnm P\d sk{Idn dlvap kJm^n Ffacw \nlnp. alnse Ccp\qtdmfw IpSpw_ġmWv \ntXym]tbmK km[\fSnb InpI hnXcWw sNpXv. hnip dafm\ns\ [\yamm hnizmknIsf am\knIambpw Bobambpw ]mIsSpp apsmcpw {]`mjWhpw dlvap kJm^n \nlnp. NSn sI.sI.aplZv apkvenbm A[yX hlnp. kn.aplZv ap\mkv, A_vZp laoZv eXzo^n XpSnbh kw_np. hn.si_o kzmKXhpw aplZv \Po_v \nbpw ]dp. 06/08/2011


Fkv Fkv F^v kpn \K bqWnv cnkme hcn tNens `mKambn s]mm\n k_v Ckvs]Iv sI am[hIpn hmjnI hcnmc\mbn tNcpp. 09/05/2011


Fkv Fkv F^v amd-tcn skIvSdnv ]pXnb t\XrXzw

Basheer Vadakut

FS-m: H-s-Sp--hs\ sNmb ]nSn-pw, [ ]v kwLw sNcpI F ImenI {]k--amb {]ta-b-ap-bn-n-Snv kwL-S\ \S-p AwKXz Ime Im-bn-t\m-S-\p-_-nv amdtcn skIvS Innv 2011 2012 hjntev ]pXnb kmcYnI \nehn hp. amdcn {Ikv Cwojv kvIqfn tN {]Xn\n[n ktf\w kpn bphP\ kwLw s]mm\n Xmeqv {]knUv knZv koXntmb A _pJmcn DZvLmS\w sNbvXp. Bob IpSpw_w, Nenp bqWnv F hnjbw bYm{Iaw PwCp Dea Xmeqv sk{Idn Aivd^v _mJhn Abncq, Fkv Fkv F^v Pnm {]Xn\n[n ap\o ]mgq Fnh AhXcnnp. dntmv, IWv AhXcWġv tijw ]pXnb t\{XrXzw sXcsSpsp.
{]knUv \nkm auehn amcmapw, sshkv {]knUpamcmbn \Po_v ]cnIw, kpssl auehn amdcn, sk{Idnbmbn aplZv jm^n ]\mSv, tPmbnv sk{Idnamcmbn A^vk tImStcn, Clvkm amdtcn, {Sjddmbn Peo amdtcn Fnhtcbpw sXcSpp. hcpw Imefn kwLS\sb \bnm sI¸p Hcp t\{XrXzs kwLS\v kw`mh\ sNbvXv ]gb kmcYnI amXrI ImWnXv t]mse ]pXnb t\XrXzhpw amXrIm ]zIcmhWsav sXcsSpv {]h\ġv t\XrXzw \In sImWvSv Fkv Fkv F^v s]mm\n Unhnj Iymkv sk{Idn jnPmZv hSqv ]dp. lmcnkv tmv, apkvX^ \meIv Fnh {]kwKnp. \nkm amcmapns AyXbn \njm_v \meIw kzmKXhpw ]pXnb sk{Idn jm^n ]\mSv \nbpw ]dp.
16/12/2010


Fkv.Fkv.F^v ]\mSv bqWnn\v ]pXnb kmcYnI

Basheer Vadakut

FSm: Fkv Fkv F^v s]mm\n Unhnj amdtcn skIvSdnse ]\mSv bq\nn\v ]pXnb kmcYnIfmbn. HsSphs\ sNmb ]nSnpw, [ ]v kwLw tNcpI F {]tabhpambn \SsSp sajnv Imbnt\mS\p_nv \Snb kwLS\m sXcsSpnemWv ]pXnb Inn \nehn hXv. hcpw Imefn kwLS\sb \bnm, t\cns ]v s\pdtmsS \nebpdnm, BZi hoYnbn kwLS\bpsS AnXzw Imv kqnm, ]pXnb kmcYnIġv Ignbs Fv Fkv. Fk.v F^v s]mm\n Unhnj ap sk{Idn \nkm ]mhq ]dp. tbmKw DZvLmS\w sNbvXv kwkmcnpIbmbncpp Atlw. ]pXnb {]knUmbn sI. Sn. Ajm_nt\bpw sshkv {]knUpamcmbn dlokv, j^oJv Fnhtcbpw P\d sk{Idnbmbn sI.kn. \PmZnt\bpw tPmbnv sk{Idnamcmbn im^n, lJow {Sjddmbn anZvemPnt\bpw sXcsSpp. s]mm\n Unhnj sk{Idn apkvX^ amdtcn sXcsSpv \nb{np. Ajm_v sI.Sn. AyX hln tbmKn jm^n ]\mSv kzmKXhpw anZvemPv \nbpw ]dp. 23/11/2010


s]cpSv skIvS kmlntXymhv 2010 kam]\ ktf\w s]cpSv s]meokv k_v Ckvs]IvS Sn.]n. ^jmZv DZvLmS\w sNpp. Basheer Vadakut


FkvFkvF^v Unhnj a{Zkm

{]thit\mhġv XpSambn

s]mm\n: s]mm\n Unhnj aZvdk {]thit\mhw sI.sI aplZv Ipn apkvenbm DZvLmS\w sNbvXp. \meIv CimZp A\mw aZvdkbn \S ]cn]mSnbn bqkp^v _mJhn A[yX hlnp. CkvamCu _mJhn hnjbahXcnnp. knZv koXntmb X, blvb kJm^n, A_vZp auehn Biwk {]kwKw \nlnp. ap^ amdtcn kzmKXhpw \njm am \nbpw ]dp. 18/09/2010


Fkv.ssh.Fkv BZi ktf\w kam]np

Shabeer Maranchery

amdtcn: aX\nbasf amnadnpw BNmcm\pjvSm\sf ssIISepIġv hnt[bamnbpw hnip Ckvemans\ hnIeamnb aX\hoIcW NnIġv I\ XmoXv \InsmWvSv Alvepp: ktiw {]amWw F {]tabn Fkv.ssh.Fkv amdtcn ]mbv Inn ]\mSv skdn kwLSnn BZiktf\n\v {]utVmPze ]cnkam]vXn. cWvSv Znhkfnembn \S ktf\n\v kam]\w IpdnpsImWvSp s]mXpktf\w sI.Fw.bqkp^v _mJhnbpsS AyXbn Fkv.ssh.Fkv kwm\Inn AwKw tZhtime A_vZpemw apkvenbm DZvLmS\w sNbvXp. Fkv.ssh.Fkv kwm\ sshkv {]knUv Iqmd A_vZpdlvam Zmcnan apJy{]`mjWw \Sn. knZv koXntmb X {]m\ \Sn. sI.sI.aplZv apkvenbm, Xdbn C_vdmlow apkvenbm, hmcnbv aplZen, A_vZp Alvk\n kw_np. sI.F.Xzn_v am kzmKXhpw bp.A_vZp dkmv \nbpw ]dp. t\cs \S {]Xn\n[n ktf\w kakvX s]mm\n Xmeqv {]knUv A_vZpdkmJv ss^kn amWq DZvLmS\w sNbvXp. Fkv.ssh.Fkv Pnm sshkv {]knUv ]n.Fkv.sI Zmcnan FSbq, kzmZnJv Alvk\n ssIpdw, A_vZp laoZv eXzo^n IvfmskSpp. 02/06/2010


CXnimd Iymv

Namshad Panampad

amdtcn : Fkv.Fkv.F^v ]\mSv bqWnns B`napJyn CXnimd GIZn\ Iymv kwLSnnq. Iepj\nefn [manI {]Xntcm[w Xo ACkzm_ `Samv IqSpX DuPtaIm Iymv ImcWambn. Fkv Fkv F^v aepdw Pnm Inn FIknIyqohv AwKw jnlm_pn kJm^n s]cpapv apJy {]`mjWw \Sn. A_Zpff Alvk\n DZvLmS\hpw \nhlnq. Fkv.Fkv.F^v ]\mSv bqWnv sk{Idn jm^n kzmKXhpw sj^oJv ]\mSv \nbpw ]dp. 21/04/2010


Hmsse kwLS\m Iqmbva

Namshad Panampad

amdtcn: FkvFkvF^v  amdtcn skIvS Pn kn kn cmPyfnse apgph {]hIcpw AS p Hmsse kwLS\m Iqmbva kwLSn-np. aqv aWnq \oWvS tbmKn Zpss_, Ipsshv, tZml, Pn FnhnSfn \nv skIvS Xe  {]hI ]sSpp. Hmtcm amkhpw skIvS t\Xmsf ]sSpnv sImWvSv hn]peamb Hmsse aonMv IqSm Xocpam\np. tbmKn  kzmenlv amdtcn kzmKXw ]dp. j_o tImStcn AyX hlnp. _jo hSqv, sISn Fw Ipn DkvXmZv Fnh \ntZi \In. juv amdtcn, apPo_v amdtcn, A_vZppn ]cnIw XpSnbh Nv t\XrXzw \In. \wjmZv ]\mSv \n ]dp. 11/03/2010


kzemv aPvenkv

Namshad Panampad

amdtcn: FkvFkvF^v ]\mSv bpWnns B`napJrn amkm kzemv aPvenkv kwLSnnp. Hmtcm amkhpw BZys Rmbdmgv ]\mSv sk kpn akvPnZn hv kzemv aPvenkv \Sm DZvLmS\ kZkv Xocpam\np. ssiJp\m amq DkvXmZv t\XrXzw \In. kakvX s]mm\n Xmeqv sk{Idn bqk^v _mJhn amdtcn DZvLmS\w sNbvXp. Fkv.ssh.Fkv s]mm\n taJem sk{Idn knZv koXntImb A_pJmcn AyX hlnp. aplZv jm^n (sk{Idn, FkvFkvF^v ]\mSv), hn jwkpo (sk{Idn, kpn akvPnZv ]\mSv), A_Zpf Alvk\n AImanen (JXo_v, kpn akvPnZv ]\mSv) Fnh ]Spp.  07/03/2010


amdtcn skIvS aoemZv {]`mjWw

Namshad Panampad

amdtcn: "Xncp\_n kvt\l {]]w' F {]tabn FkvFkvF^v kwm\ hym]Iambn \Sp aoemZv Imbns `mKambn amdtcn skIvSdns B`napJyn aoemZv {]`mjWw kwLSnnp. kakvX s]mm\n Xmeqv sk{Idn bqkp^v _mJhn amdtcn DZvLmS\w sNbvXp. knZv koXntmb A_pJmcn AyX hlnp. ss^k Alvk\n cWvSmWn apJy {]`mjWw \Sn.  26/02/2010


Fkvssh Fkv ]\mSv bpWnv ]p\kwLSn-np

Namshad Panampad

amdtcn: kpn \hPmKcWnv apnndm bphP\ kaqlw kcmhWsav Fkv ssh Fkv ]\mSv bpWnv ]p\kwLS\m tbmKw Blzm\w sNbvXp. koXntImb XfpsS AyXbn tN  tbmKn kakvX s]mm\n Xmeqv sk{Idn bqk^v _mJhn amdtcn DZvLmS\w sNbvXp. ]pXnb `mchmlnI : {]kn: lwk. ssh. {]kn: Ipn aplZv lmPn, Fw hn A_vZp .P\. sk{Idn: ss^k. tPm. sk{Idn: jm^n, kzmenlv. {Sjd: C{_mlnw.  15/02/2010


FkvFkvF^v FIvkekn sSv

Namshad Panampad

amdtcn: hnZymnIfpsS AmZanv \nehmcw DbpXn\pw BhnizmktmsS ]co t\cnSm {]m]vXcmpXn\mbn Fkv Fkv F Fkn ]co FgpXp hnZymnIġmbn FkvFkvF^v  amdtcn skIvS B`napJyn FIvkekn sSkvv kwLSnnp. apkvX^ \meIw kzmKXw ]dp. amdtcn {Kma ]mbv {]kn. Fw hnPb DZvLmS\w sNbvXp. \nkm amkv, \njmw \meIw, \nkm amcmapw Fnh \nb{np.  10/02/2010


FkvFkvF^v amWq skIvS kam]\ ktf\n sF ]n _n UbdIvS Fw aplZv kzmZnJv {]kwKnpp  Namshad Panampad  06/02/2010 


FkvFkvF^v s]cpSv skIvS ktf\tmS\p_nv \S hnZymn dmen  Baheer Vadakut  06/02/2010


amdtcn skIvS ktf\w kam]np

Muhammed Shabeer Maranchery

amdtcn : amdtcnbpsS Ncn{X `qanIbn ]pXnsbmcymbw Xpntv [ kJm [ XoctmSv hnS]dp. 2 Znhkfnembn \S skIvS ktf\w P\]mfnw sImWvSv {itbambn. \psS I`qan F hnjbn aedw Pnm P\. sk{Idn F.F dlow kwkmcnp.   BZi skj\n ss^k Alvk\n cWvSmWn hnjbahXcnnp. XpSv \S skan\m Fw sF jm\hmkv Fw. ]n DZvLmS\w sNbvXp. F.]n.Fw ^mdqJv hnjbahXcWw \Sn. hnhn[ cmjv{Sob InIsf {]Xn\nXoIcnv DnIrjvW s]mm\n (tIm), kptcjv Im\mv (Un.ssh.F^v.sF), lko_v (apkvenw eoKv), ]n. F en^v (kn.]n. sF) Fnh kwkmcnp. s]mm\n Unhnj ap sk{Idn kzmenlv IngtXn tamUtddmbncpp.

Bobw-; \psS {]Xntcm[w F skj\n kwm\ D]m[y F.hn. A_vZpdkmJv kJm^n apJy{]`mjWw \Sn. XpSv \S _pZ aPvenkv \thmtjw ]Ip. Bob kwKan knZv koXntmb A_pJmcn {]m\ \Sn. bqkp^v _mJhn amdtcn, Aivd^v _mJhn Abncq kwkmcnp.

F Fw kzmZnJv kJm^n

{]tXyI hkv{Xw [cn  33 A Ckzm_bpsS I `Sam hnZymn dmenv sImgptIn. skIvS `mchmlnI dmenv t\XrXzw \In. XpSv \S s]mXp ktf\n sI.sI aplZv apkvenbm {]m\ \Sn. Iepj \nefn [mnI {]Xntcm[w F hnjbn kwm\ A[y F Fw kzmZnJv kJm^n apJy{]`mjWw \Sn. kwm\ sk{Idntv AwKw Fw. ApaPnZv Acnbq {]tab {]`mjWw \Sn . kwm\ kanXn AwKw Ap dkmJv tImStcn Biwkm {]kwKw \Sn skIvS {]knUWvSv lm^nfv ApIcow Akvlcn AyX hlnp \nim_v \meIv kzmKXhpw sI. Ap jpq \nbpw ]dp.  02/02/2010


FkvFkvF^v amWq skIvS ktf\tmS\p_nv \Snb hnZymYn dmen  Namshad Panampad  02/02/2010


 s]cpSv skIvS ktf\n "Bobw \psS {]Xntcm[w' skj\n apkvX^ _mJhn Iman kJm^n sXe kwkmcnpp  Basheer Vadakut  30/01/2010


FkvFkvF^v amdtcn skIvS ktf\tmS\p_nv \Snb _pZ aPvenkv Muhammed Shabeer V  30/01/2010


s]cpSv skIvS ktf\w kam]np

Basheer Vadkut

s]cpSv : ]pnbpsS Ncn{X `qanIbn ]pXnsbmcymbw Xpntv [ kJm [ XoctmSv hnS]dp. 2 Znhkfnembn \S skIvS ktf\w P\]mfnw sImWvSv {itbambn. BZi skj Ipm ss^kn DZvLmS\w sNbvXp. ss^k Alvk\n cWvSmWn hnjbahXcnnp. skan\mdn kwm\ Ay F. Fw. kzmZnJv kJm^n hnjbahXcWw \Sn. hnhn[ cmjv{Sob InIsf {]Xn\nXoIcnv DnIrjvW s]mm\n (tIm), tPmXn`mkp (kn.]n.Fw), AUz. hn.F.Fw. Aivd^v (apkvenw eoKv) Fnh kwkmcnp. s]mm\n Unhnj ap sk{Idn kzmenlv IngtXn tamUtddmbncpp. Bobw-; \psS {]Xntcm[w F skj\n apkvX^ _mJhn Iman kJm^n sXe apJy{]`mjWw \Sn. bm l_o_v Iq _pZ kwLw \Snb _pZ aPvenkv \thmtjw ]Ip. XpSv \S Bob kwKan knZv koXntmb A_pJmcn {]m\ \Sn. bqkp^v _mJhn amdtcn, Aivd^v _mJhn Abncq kwkmcnp.

tZhtime A_vZpemw apkvenbm

{]tXyI hkv{Xw [cn  33 A Ckzm_bpsS I `Sam hnZymn dmenv sImgptIn. skIvS `mchmlnI dmenv t\XrXzw \In. XpSv \S s]mXp ktf\n Iepj \nefn [mnI {]Xntcm[w F hnjbn sImtWvSmn Unhnj sk{Idn ^mdqJv sImtWvSmn hnjbahXcnnp. tZhtime A_vZpemw apkvenbm DZvLmS\w sNbvXp. Pnm kanXn AwKw inlm_po kJm^n \thmm\w F hnjbw kwkmcnp. skIvS {]knUWvSv im^n Ingpapdn AyX ]lnp. lmcnkv _vtfmv kzmKXhpw ipsF_v _vtfmv \nbpw ]dp. Hmsse hgn hntZi {]hIv ktf\w BkzZnm {]tXyI kwhn[m\samcpnbncpp.  28/01/2010


FkvFkvF^v amdtcn skIvS ktf\tmS\p_nv \Snb hnZymYn dmen  Namshad Panampad  28/01/2010


FkvFkvF^v amdtcn skIvS ktf\tmS\p_nv kwLSnn skan\mdn Fw sF jm\hmkv {]kwKnpp  Muhammad Shabeer Maranchery  24/01/2010 


FkvFkvF^v shfnbtmSv skIvS kam]\ ktf\n A_q_ amkv ]Sn {]`mjWw \Spp  apkvX^ Ad  11/01/2010


FkvFkvF^v shfnbtmSv skIvS ktf\tmS\p_nv \Snb hnZymYn dmen  apkvX^ Ad  11/01/2010


FkvFkvF^v s]cpSv skIvS kwLSnn tdmUv amv  Basheer Vadakut 11/01/2010


^mknkw, Xo{hhmZw, Acmjv{SobX: FkvFkvF^v shfnbtmSv skIvS skan\m s]mm\n kn Ckvs]IvS sI kpZi DZvLmS\w sNpp  apkvX^ Ad  11/01/2010


FkvFkvF^v N{ahw skIvS ktf\n F hn A_vZpdkmJv kJm^n shnbm{w hnjbmhXcWw \Spp  Basheer Vadakut  31/12/2009


FkvFkvF^v N{ahw skIvS ktf\tmS\p_nv \S sF. ]n. _n _pv s^b  Basheer Vadakut  31/12/2009


FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj Inn kwLSnn tdmUv amv FSm skdn kwKantm  Basheer Vadakut  15/12/2009


NcwIpfw skIvS ktf\w kam]np

Abdul Samad Thennala

NcwIpfw: Fkv Fkv F^v NcwIpfw skIvS ktf\w Fw F A_vZp Ipn ]XmI Dbn. ]n hn A_vZp dkmJv ss^kn DZvLmS\w sNbvXp. hnhn[ hnjbsf A[nIcnv ]n Sn APbv taml, tPymXnZmkv, Ajvd^v tImq, inlm_po kJm^n, hmcnbv aplZen, ss^k Alvk\n cWvSmWn, F F dlow, A_q_ am ]Sn {]kwKnp.  13/12/2009


FkvFkvF^v amdtcn skIvS kwLSnn sF. ]n. _n ]pkvXItaf amdtcn {Kma]mbv {]knUWvSv Fw. hnPb DZvLmS\w sNpp  Basheer Vadakut  02/12/2009


Fkv Fkv F^v s]cpSv skIvS kvt\l kwKan inlm_pn kJm^n s]cpapv kwkmcnpp  Basheer Vadakut  17/11/2009


_Z kvarXn kwLSnnp

s]mm\n: s]mm\n Unhnj Inn _ZkvarXn kwLSnnp. kwKaw A_vZpemw kAvZn DZvLmS\w sNbvXp. {]tab]T\n\v Pnm sk{Idn FF dlow amdpw XkvInv Ivfmkn\v aplvbpo Ipn kJm^n hchqcpw t\XrXzw \In. dlow kJm^n, A\kv amWq {]kwKnp. \u^ Acnbq kzmKXhpw ap^ \meIv \nbpw ]dp. 02/09/2009


s]mm\n Unhnj kmlntXymhv bphIhn {]kmZv Imivticn DZvLmS\w sNpp 01/07/2009


s]mm\n Unhnj kmlntXymhv

s]mm\n: cWvSv Znhkfnembn amWqcn \S FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj kmlntXymhv kam]np. 9 skIvSdpIfn \nmbn \m\qtdmfw {]Xn`I 45 C\fnembn ampc IemkmlnXy kwKan amWq, s]cpSv, amdtcn skIvSdpI bYm{Iaw Hpw cWvSpw aqpw m\ Icamn. bphIhn {]kmZv Imivticn DZvLmS\w sNbvXp. A_vZpemw kAZn AyX hlnp. Sn.]n B\ (bqv tIm{Kkv), kpPnv (kn.]n.Fw), knZv koXntmb X, knZoJv auehn AbnemSv, F.sI.A_vZp JmZ apkvenbm, Aivd^v dnkvhn, _io hSqv, dkmv tImStcn BiwkI t\p. kam]\kwKaw Pnm {]hI kanXn AwKw inlm_po kJm^n DZvLmS\w sNbvXp. amWq skIvSdnse l_o_v dlvam Iem {]Xn`bmbn XncsSpsp. hnPbnIġp t{Sm^nI aplZv apkvenbm tNI\q, sI.sI.JmZ apkvenbm, A_vZpkvkemw shfnbwtImSv XpSnbh km\np.  \u^ Abncq kzmKXhpw apkvX^ \meIv \nbpw ]dp. Hmsse hgn ]cn]mSn ssehmbn honm Ahkcsamcpnbncpp. 30/06/2009


FkvFkvF^v DZvtLmjw

s]mm\n: FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj DZvtLmjw NcwIpfw FwsIFw tImw]vfIvkn \Sp. Pnm sshkv {]knUv A_vZpdlvam kJm^n DZvLmS\w sNbvXp. kwm\ D]m[y  Peo kJm^n ISepWvSn apJy{]`mjWw \Sn. akvPnZp kzlm_bn \S {]hI kwKaw knZv ssk\p B_nZo X DZvLmS\w sNbvXp. aqp hjtp {]h\ tcJ kwm\ {]knUv FFw kzmZnJv kJm^n AhXcnnp. aPoZv Acnbq, knoJv t]m\q, dlow kJm^n, apkvX^ amdtcn kw_np. 06/02/2009


elcn hkvXpfpsS hn¸\ XSbWw

s]mm\n: s]mm\nbnse elcn hkvXpfpsS hn¸\ XSbWsav FkvFkvF^v Aenbm]n _nsIFv \K bqWnv Bhiysp. hn. lm^nfv, A_vZpdjoZv, knZoJv kplvcn, lktImb Zkn, laoZv kplvcn Fnh {]kwKnp. l\o^ Alvk\n kzmKXhpw ]n.sI. alv_q_v \nbpw ]dp.  20/01/2009


BWh Icmdns\Xnsc FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj \Snb dmen  Umer Perinthattiri  19/07/2008


s]mm\n Unhnj Fkv Fkv F^v kwLSnn kmbmlv\ [W


hnZym`h DZvLmS\w

NcwIpfw: FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj Hm^okv hnZym`h NcwIpfv kwm\ {]knUv knZv Xpdm_v AJm^n DZvLmS\w sNbvXp. inlm_npo kJm^n AyX hlnp. A_vZpdkmJv tImStcn., Aivd^v kJm^n \Smhv, hmcnbv aplZen Ahcn, FwaplZv \nkm, A\kv amWq {]kwKnp. 29/02/2008


FkvFkvF^v s]mm\n Unhnj kacImlfw

Shabeer Maranchery

Fkv Fkv F^v s]mm\n Unhnj kacImlfw N{ahw kpn akvPnZn \Sp. kvt\lns, \oXnbpsS k\mX\ aqey DbnnSnp AlvepkpbpsS BZis hnIeamm {ianp ]p\mibmcpsS s]můc XpdpImp {]hIsc hmsSppXn\mWv kacImlfw F Imbns\v kwm\ sk{Idn F.F. Plv^ hnjbmhXcWw \SnsmWvSp]dp. Pnm sk{Idn aPoZv Acnbq, dlow am, jnlm_po kJ^n, \nkm ]p]n Fnh kw_np.   06:03:07:Tue


Division News : Malappuram | Valanchery | Tirurangadi | Kondotty | Tirur | Arecode | Ponnani | Kottakkal | Nilambur | Manjeri | Perinthalmanna | Wandoor | University

bulletin

BWn\pw s]n\pw AhcptSXmb [afpw ZuXyfpapv. AXp \nlnqtm hnthN\hpw A\oXnbpapmhn. \oXnv thn \nesImpI.

 


 

Kerala Yathra Photos

 

Samastha

Samastha | SYS | SSF | SKSVB |  SJM | SMA | SBS | RSC Gulf Chapter | SSF Campus | SSF National Bangalore | Other News | All India | Lakshadweep | Archives | English Version | General News | Juma Khutuba |  Info page | Kerala PSC | Calicut University | Kerala University | M.G University | Kannur University | Agricultural University | Cochin University | Sanskrit University | Higherstudiesonline | Norka-roots | PravasiWelfareFund | Kerala HighCourt | Articles | Risala | IPB | State Leaders | Saudi | UAE | Kuwait | Qatar | Bahrain | Oman | Egypt | Palestine | Australia Britain | Malaysia | Singapore | Hong Kong | Kozhikode | Malappuram | Palakkad | Thrissur | Ernakulam | Idukki | Kottayam | Alappuzha | Pathanamthitta | Kollam | Trivandrum | Kasaragode | Kannur | Wayanad  | Nilagiri | Kanthapuram | Markaz |  Saadiyya | Ihyaussunna | Mahdin | Sirajul Huda | Majmau Vettichira | Al Maqar | Jamia Hasaniyya | Hashimiyya | Hikamiya | Darul Aman | Bukhari | Ghousiyya | Muhimmath |  Madani | Firdous | Al Furqan | Al Madeena | Mazhar | Darul Ma'arif | CM Centre | Markaz Ottappalam |

Sunni Students Federation ( SSF ) Malappuram District Committee, Wadisalam, Malappuram- 676505, Kerala-India